دانلود جزوه نیازسنجی 10 صفحه word

نياز سنجي: 10 صفحه word نياز سنجي فرايندي نظام دار براي تعيين اهداف، شناسايي فاصله بين وضع موجود و هدف ها ونهايتا تعيين اولويت ها براي عمل مي باشد. –         فرايند جمع آوري و تحليل اطلاعات است كه منجر به شناسايي نيازهاي افراد، گروهها، موسسات، جامعه محلي و جامعه به طور كلي مي شود. –         فرايند شناسايي نيازهاي مهم و فراهم كردن زمينه رفع آن نيازهاست. مفهوم ديگري كه ممكن است با نياز سنجي يكي فرض شود« شبه نياز سنجي» است، اما بايد توجه داشت كه نياز سنجي با سنجش نتايج يا اهداف و مقاصد و اولويت بندي آنها سرو كار دارد، در حاليكه شبه نيازسنجي با سنجش شبه نيازها( مجموعه اي از وسايل، امكانات، تجهيزات و روش ها براي تحقق نيازها يا نتايج اهداف ) سروكار دارد.شبه نياز سنجي عموما فرايندي است كه بعد از نياز سنجي انجام مي گيرد.   انواع نيازها: نيازهاي هنجاري Normative need ) ) نيازهاي احساس شده ( Felt need ) نيازهاي مورد تقاضا demanded need ) ) نيازهاي مقايسه اي (  Comparative …