دانلود پاورپوینت آشنايي با پديكلوزيس یا همان شپش – 32 اسلاید

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 32 اسلاید§زيستگاه آن ناحيه عانه ومحلهاي مرطوب بدن مي باشد. §درمواقع آلودگي شديد درنواحي زيربغل،سطح داخلي وفوقاني رانها ،سطح قدامي شكم خصوصا“درناحيه ناف ديده مي شود. §رنگ آن سفيدخاكستري وبدنش كوتاهتر وپهنتراست وداراي چنگالهاي بزرگتري نسبت به دوشپش ديگر مي باشد. §طول شپش ماده از شپش نر بيشتراست. §درمردان بيشتر ودركودكان وسنين مدارس نادراست. §تعداد تخم ها50-40 عددوكمترازدوشپش ديگراست. §خارش ناشي ازآن درساعات عصر وشب بيشتراست. اپيدميولوژي شپش انگل اجباري،خارجي وخونخوارجامعه انساني كه ازدير بازشناخته شده ميباشدبطوريكه درمتون بسيار قديم پزشكي جهان آورده شده است. اين انگل مي تواند ناقل تعدادي از بيماريها شامل تيفوس ،تب راجعه و…. باشد. كاهش آلودگي به شپش ،به بالابردن سطح آگاهيهاي جامعه- بهبود وضعيت بهداشتي ،اقتصادي ،اجتماعي – ارتقاء رفتارهاي بهداشتي وتشخيص ودرمان به موقع بستگي دارد. شپش به جامعه ياطبقه اجتماعي خاصي بستگي ندارد.   مشخصات كلي شپش حشره ايي است ك …