دانلود گزارش ماهانه مسئول فنی اکتشاف – رشته معدن

گزارش ماهانه مسئول فنی اکتشاف – رشته معدن – 8 صفحه -فرمتword  مشخصات زمین شناسی و کانی سازی منطقه:   (نکته: به پیوست نقشه زمین شناسی محدوده به نقل از نقشه های 1:100000  به همراه تصاویر رنگی از واحدهای زمین شناسی، مورفولوژی، کانی سازی، عملیات اکتشافی انجام شده آورده شود. …