دانلود تحقیق استاندارد كدگذاري و انتقال متاديتا -رشته کامپیوتر

تحقیق استاندارد كدگذاري و انتقال متاديتا -رشته کامپیوتر-16 صفحهword ايجاد و نگهداري كتابخانه‌اي متشكل از اشياي ديجيتال، مستلزم توليد و نگهداري متاديتاي مربوط به اين اشياء است. متاديتاي لازم براي مديريت موفقيت آميز اشياي ديجيتال، نه تنها با متاديتاي مورد استفاده براي مديريت مجموعه‌هاي چاپي و منابع فيزيكي ديگر متفاوت است بلكه بسيار گسترده تر و مفصل تر از آن نيز هست. به طور مثال، چنانچه در كتابخانه‌اي سنتي كه به طور معمول با متاديتاي توصيفي سر و كار دارد، توليد متاديتاي ساختاري مربوط به چگونگي تنظيم مطالب كتاب  ناديده گرفته شود، نه تنها كتاب مزبور تبديل به صفحاتي نامربوط و از هم پاشيده نمي‌شود، بلكه حتي اگر كتابخانه به نوع چاپ آن (مثلا چاپ سنگي) اشاره اي نكند هم پژوهشگران مي‌توانند با  ديدن يا لمس كتاب به ارزش آن پي ببرند. اما اين مطلب دربارة نسخة ديجيتال همين كتاب صادق نخواهد بود. اگر متاديتاي ساختاري موجود نباشد، تصوير صفحات كتاب يا فايل هاي متني حاوي نسخة ديجيتال به كار نمي آيد و اگر متاديتاي فني دربارة روند و چگونگي ديجيتال‌سازي آن موجود نباشد، …