دانلود تحقیق آجر و نحوه تولید آن، 75 صفحه،docx

فهرست مقدمه. 5 انواع آجرهای ساختمانی. 6 آجر ماشینی‌. 7 آجر سفالی. 8 آجر جوش… 9 آجر معمولی : 9 آجر توخالی. 10 آجر مهری.. 11 آجر تراش… 12 آجر آبساب.. 12 استودیو معماری … 14 انواع آجر. 14 آجر قزاقی. 16 آجر های قدیمی. 16 آجر لعابی. 17 آجر نسوز. 17 آجر سیمانی. 18 کاربرد آجر در معماری داخلی. 18 تاریخچه. 22 تاریخچه پیدایش آجر در آثار ایران. 23 هنر آجرکاری دوره ایلخانی. 23 هنر آجرکاری دوره تیموری.. 24 هنر آجرکاری دوره صفویه. 24 هنر آجرکاری دوره افشاریه و زندیه. 25 هنر آجر کاری دوره قاجاریه. 26 طبقه‌بندی آجرها 27 طبقه‌بندی از لحاظ جنس… 27 آجر نسوز. 28 آجر نسوز آلومینیومی. 28 آجر نسوز سیلیسی. 28 آجرهای نسوز ویژه. 28 آجر نسوز اکسید کروم – کوروندوم. 28 آجر نسوز زیرکونیوم. 29 آجر نسوز اکسید کروم. 29 آجر نسوز قلیایی. 29 آجر جوش… 29 آجر لعابی. 30 آجرپزی.. 30 مراحل پخت آجر. 30 انواع کوره‌های آجر پزی.. 31 کوره چا …