دانلود پاورپوینت اندازه گيری جريان مايعات 44 اسلاید

  فایل بصورت پاورپوینت در 44 اسلاید می باشد   اهميت آن بدليل کاربرد در کارهای متنوعاهميت اقتصادی کار (آب، نفت، گاز….)عبور مقدار معينی (حجم يا جرم) از ماده در واحد زمان از يک مسير (لوله، کانال،…)واحد آن GPM, CFM, CMS, Liter/Min اهميت دقت اندازه گيری و مسائل اقتصادیدر اندازه گيری دبی فشار و دما هم نقش دارنددبی سنج های تجارتی عموماً به صورت دبی حجمی (حجم در واحد زمان) و در شرايط استاندار 1 اتمسفر و 20 درجه سانتی گراد اندازه گيری می کنندروشهای اندازه گيری به عوامل زير بستگی دارد:جنس مادهميزان چسبندگیدرجه حرارتهدايت الکتريکیمقدار جريانمقدار مواد معلق فشار 1 اتمسفردرجه حرارت 20 درجه سانتی گرادواحد های استاندارد SCFM و SCCMروش های توزینیاندازه گيری حجماندازه گيری تغيير حجم موثر توسط پمپولتاژ حاصل از عبور مايع از يک ميدان مغناطيسیحرارت لازم برای ثابت نگه داشتن درجه حرارت سيال در حال جريانتغيير سطح مقطع جريان در اثر تغيير مقدار جريان (Rotameter)نيروی حاصل از برخورد جريان سيال با مانعنيروی حاصل از تغيير سرعت سيال در نتيجه تغيير سطح مقطع جريان سرعت گردش پروانه در مسير جريان …